Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
A Webáruházunk jelenleg fejlesztés alatt áll ami a rendeléseket nem befolyásolja

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés

Jelen nyilatkozatban cégünk lefekteti adatkezelési és adatfeldolgozás elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel és adatfeldolgozóval szemben megfogalmazott és betart!

Cégünk tevékenysége során kiemelt szerepet kap ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme, mely az ügyfelek és partnerek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartásán alapul. Cégünk a személyes adatokat a mindenkori törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeli, (GDPR) és az adatok biztonságát megfelelő biztonság technikai és szervezési intézkedésekkel garantálja.

Cégünk adatkezelési és adatfeldolgozási alapelvei az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok és az informatikai biztonságra vonatkozó kormányzati ajánlások alapján kerül megfogalmazásra, különös tekintettel a következőkre:

1992. évi LXIII. törvény- a személyes adatok és a közérdekű adatok nyilvántartásáról (továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény) – a törvény szerinti alapfogalmak :

 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

  • G D P R
  • 1995. évi CXIX. törvény- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről (Katv)
  • 2001. évi CVIII. törvény- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv)
  • 2008. évi XLVIII. törvény- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt)
  • a Közgazdasági Informatikai Bizottság 25. számú ajánlása az informatikai biztonságról (különösen a 253. sz. IBIX ajánlás)

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.standok.hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja az azonosító adatlap kitöltését és a felhasználási feltételek (ideértve az adatkezelési rendelkezések) elfogadását is.

A felhasználó a hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, a portálon való regisztrációval adja meg.

A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az adatkezelés célja

1. A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók és jogosultságaik (a felhasználók részére nyitva álló szolgáltatások, pl. fórumhoz hozzászólások, dokumentumok fel-, letöltése, hirdetések elhelyezése) azonosításához szükséges.

2. Az önkéntesen megadott személyes adatok kezelése a felhasználók által építendő közösségi háló, belső internetes közösség létrehozásához, a felhasználók egymás általi azonosításához szükséges. Ezen személyes adatokat az adatkezelő felhasználhatja arra, hogy a www.standok.hu honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú kezelését a felhasználó leiratkozással megtilthatja.

3. Az adatkezelő által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

.

Az adatkezelés időtartama

1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

2. A felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésére a felhasználó döntése szerinti időintervallumban kerül sor, az adatok megadásától, azok törléséig.

3. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 napig tárolja.

4. Az adatok törlésére a felhasználó kérelmére vagy az adatkezelő által a felhasználási feltételekben rögzített esetben van mód.

5. A felhasználó hozzáférését vagy működését a szolgáltató a felhasználási feltételekben rögzített feltételek fennállása esetén átmenetileg korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, 24 órás őrzéssel védett, szerveren tárolja.

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

 

Alapelvek cégünk adatkezelése során

Személyes adatot csak az érintett felhatalmazása alapján kezelünk, előzetes tájékoztatást követően. Az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk az adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az érintett a hozzájárulását cégünknek írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződés tartalmaz minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződés félreértelmezhetetlen módon tartalmazza, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Cégünk adatkezelésének minden szakaszában személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Kizárólag, olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának teljesüléséhez elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és ezen esetekben is csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatot az érintett hozzájárulásával is csak akkor kezeljük, ha törvényi kötelezettségünk teljesítéséhez, az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és cégünk között létrejött szerződés cégünk vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesüléséhez szükséges.

A cégünk által kezelt személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes, továbbá ezen személyes adatok pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek. Cégünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa kezelt személyes adatok tárolásának módja alkalmas legyen arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Cégünk adatkezelése során nem alkalmaz korlátozás nélküli használható, általános és egységes személyazonosító jelet. Az egyes adatkezeléseket csak akkor kapcsoljuk össze, ha ahhoz az érintett előzetesen, kifejezetten hozzájárul.

Személyes adatot cégünk Magyarországról az Európai Unió vagy az Európai Unión kívüli harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbít, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Cégünk azon külföldi partnerei, melyek az Európai Unión kívül harmadik országban találhatóak vállalják, hogy az adatok kezelése, illetőleg a feldolgozása során biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Cégünk az Amerikai Egyesült Államokba csak akkor továbbít adatot, ha az ottani adatkezelő szerepel a Safe Harbour listán, mely az európai adatvédelmi szabályoknak megfelelő szervezeteket sorol fel.

Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi cégünket, a hatóság részére személyes adatokat csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot törvény felhatalmazza.

Cégünk a személyes adatok védelmében külön Informatikai Biztonsági Szabályzatot alkalmaz, valamint azon technikai követelményeket, melyek kutatói partnerével kötött szolgáltatási szerződések tartalmaznak. Mindezen eljárásokkal és rendelkezésekkel cégünk adatkezelőként és adatfeldolgozóként gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Avtv., valamit az egyéb adat- és birtokvédelmi szabályok és ajánlások érvényre juttatásához szükséges.

Az adatok védelme különösen biztosított a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosításának érdekében külön védelmi intézkedéseket tesz cégünk, mint adatfeldolgozó a személyes adatok hálózaton történő továbbítás kapcsán.

Cégünk bizonyos esetekben adatfeldolgozóként jár el, vagyis az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi., az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó műveleteket lát el. Cégünknek adatfeldolgozónkénti működése során a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogát és kötelezettségét az Avtv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Cégünk az adatfeldolgozói tevékenységi körön belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért,törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Cégünk adatfeldolgozóként az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokkal kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatásos tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja:
gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról.

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre:
azonosítószám, név, e-mail cím, a felhasználó számítógépének IP címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.


Az adatkezelés időtartama:
a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Jogorvoslati és jogérvényesítési rendelkezések

Cégünktől az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. Az érintett kérelmére cégünk tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen céllal kapják vagy kapták meg az adatokat. Cégünk a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet cégünkhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben a tájékoztatás kapcsán cégünk költségtérítést állapít meg. Cégünk a már megfizetett költségtérítést visszatéríti, ha az adatokat jogellenesen kezelték vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Cégünk az érintett tájékoztatását csak akkor tagadhatja meg, ha azt az Avtv. 16. §-ban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi. Cégünk ilyen esetben is közli az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát.

 Az érintett további joga, hogy cégünktől kérheti személyes adatainak helyesbítését, melyet a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- törlését. Cégünk a valóságnak meg nem felelő személyes adatot helyesbíteni köteles. Cégünk a személyes adatot törli,ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a személyes adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tartásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelheti. Cégünk a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbították.

Cégünk felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett tájékoztatásra, helyesbítésre és törlésre vonatkozó jogait törvény korlátozhatja, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem és a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlatával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából -  beleértve minden esetben az ellenőrzést és felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Cégünknél az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag cégünk vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesüléséhez szükséges kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik a tiltakozás jogának egyébként törvény lehetővé teszi. Ilyenkor cégünk – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – megvizsgálja a tiltakozást, a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, cégünk az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tájékoztatással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ebben az esetben érvényes az a szabály, hogy cégünk az érintett adatait nem törölheti, ha az adatkezelési törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatvevő részére, ha cégünk egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

Amennyiben az érintett cégünknek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az érintett ugyancsak bírósághoz fordulhat egyéb jogainak megsértése esetén is.

Cégünk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel akkor, ha cégünk adatfeldolgozóként okozna kárt. Cégünk adatkezelőként mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idéz elő. Cégünk nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyos gondatlan magatartásából származott.

Ha adatvédelmi incidens történt, akkor a webáruház ezt a tudomására jutást követő 72 órán belül be kell jelentse a felügyeleti hatósághoz, az adatvédelmi incidensekről pedig nyilvántartást vezetni köteles. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Amennyiben cégünk adatkezelésével kapcsolatosan további kérdése van keressen fel minket a feltüntetett elérhetőségen !

 

 

Az oldal tetejére